2006-07-10

Звіт Міністра охорони навколишнього природного середовища України (фрагменти)

Державна геологічна служба

Державна геологічна служба, як урядовий орган державного управління, утворена у складі Мінприроди України в липні 2005 р. (постанова Кабінету Міністрів України від12 липня 2005 р. № 550). Раніше вона функціонувала як Департамент геологічної служби у складі ліквідованого Державного комітету природних ресурсів України.

Здійснено геологічне довивчення площ масштабу 1:200000 на території 24464 кв. км, гідрогеологічне довивчення площ масштабу 1:200000 на території 9085 кв. км,

геологічну зйомку масштабу 1:200000 на шельфі - 900 кв. км. і геологічне довивчення площ та геологічну зйомку масштабу 1:50000 на -
1220 кв. км.

Підготовлено геофізичних основ під зйомки на площі 8900 кв. км. Видано 6 комплектів Держгеолкарти-200.

Підготовлено та передано для глибокого буріння 359,3 кв. км перспективних нафтогазоносних площ з загальними ресурсами 61,478 млн. т умовного палива, при плані 138 кв. км і ресурсах 36 млн. т умовного палива.

Відкрито Верхньовільховецьке родовище нафти та Північнозарічнянське газове родовище.

За кошти Державного бюджету для забезпечення населення екологічно чистою питною водою завершено бурінням понад 100 артезіанських свердловин. Сумарний дебіт пройдених свердловин становить близько 25 тис. кубометрів води на добу.

У 2005 р. сформована нормативно-правова база та започатковано проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами. У 2005-2006 рр. проведено 2 аукціони на яких продано 30 спеціальних дозволів на користування надрами.

У травні 2006 р. проведено перший в Україні міжнародний тендер на право укладання угоди про розподіл продукції по Прикерченській ділянці надр шельфу Чорного моря.

У І кварталі 2006 року Державною геологічною службою підготовлені та прийняті Кабінетом Міністрів України постанови від 20.02.2006 р. № 168 «Про затвердження Порядку надання у 2006 році спеціальних дозволів на користування надрами», від 20.02.2006 № 167 «Про затвердження Порядку проведення у 2006 році аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами», що дало можливість продовжити процес надання надр у користування в 2006 році за процедурою аукціонів, та від 14.03.2006 № 279 «Про внесення змін до Порядку проведення геологорозвідувальних робіт за рахунок коштів державного бюджету та визнання такою, що втратила чинність, постанови Кабінету Міністрів України від 30 липня 1998 р. № 1190», що дало можливість розпочати фінансування геологорозвідувальних робіт із виконання державного замовлення, передбаченого на 2006 рік.

Прийнятий Верховною Радою України у другому читанні та в цілому Закон України «Про загальнодержавну програму розвитку мінерально-сировинної бази України на період до 2010 року» є програмою дій геологічної галузі на найближчі роки.

Завершується доопрацювання проекту нової редакції Кодексу України про надра, який буде подано до Кабінету Міністрів України у 2 півріччі 2006 року.

Державна служба геодезії, картографії та кадастру

У складі Мінприроди України є урядовий орган державного управління та реалізації державної політики у сфері топографо-геодезичної, картографічної та кадастрової діяльності, створення національної геодезичної системи відліку і національної інфраструктури геопросторових даних, встановлення, унормування, обліку, реєстрації, використання та збереження географічних назв. Це є Державна служба геодезії, картографії та кадастру (Укргеодезкартографія) (Постанова Кабінету Міністрів від 24.07.2005 № 550 “Про утворення урядових органів державного управління у складі Міністерства охорони навколишнього природного середовища України”).

У зазначений період діяльність Державної служби геодезії, картографії та кадастру, була спрямована на реалізацію заходів “Державної цільової науково-технічної програми розвитку топографо-геодезичної діяльності та національного картографування на 2003-2010 роки" , затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 16.01.2003 № 37.

Мета Програми – вдосконалення системи забезпечення потреб економіки, науки, освіти та оборони держави, потреб юридичних і фізичних осіб в усіх видах топографо-геодезичної та картографічної продукції (матеріалах, інформації, даних тощо) на основі створення сучасної інфраструктури виробництва, розповсюдження національних систем відліку, геопросторових даних, впровадження передових досягнень науки, техніки і технологій у цих сферах, розвитку відповідних виробничих потужностей, активізації фундаментальних та прикладних наукових досліджень.

Загальна сума видатків на виконання заходів, передбачених Програмою становила:

на 2005 рік – 25 602,8 тис. грн. (в т. ч. 8 023,1 тис. грн. на капітальні трансферти). В цілому заплановані обсяги топографо-геодезичних і картографічних робіт виконані в повному обсязі;

на 2006 рік – 25 050,0 тис. грн. (в т. ч. 4 850,0 тис. грн. на капітальні трансферти). В цілому заплановані обсяги топографо-геодезичних і картографічних робіт за І-е півріччя 2006 року виконані в повному обсязі.

Державною цільовою науково-технічної програми розвитку топографо-геодезичної діяльності та національного картографування передбачено нижчезазначені заходи.

Створення національної системи відліку, забезпечення функціонування та розвитку Державної геодезичної мережі.

З метою удосконалення нормативно-правової бази для виконання заходів Програми зі створення та впровадження національної системи відліку була прийнята Постанова Кабінету Міністрів України від 22.09.2004 № 1259 “Деякі питання застосування геодезичної системи координат”, якою встановлено, що виконання топографо-геодезичних і картографічних робіт, починаючи з 01 січня 2007 року, здійснюватиметься із застосуванням Державної геодезичної референцної системи координат УСК-2000. В 2004 році був розроблений План заходів по запровадженню національної системи відліку.

Згідно з Планом заходів та у відповідності до Програми в 2005 році виконані роботи:

GPS-спостереження з визначення координат і висот пунктів 1-4 класів – на 334 пунктах;

обстеження та відновлення пунктів (полігонометрії, тріангуляції) Державної геодезичної мережі 1-4 класів – 3 197 пунктів;

обстеження та відновлення знаків нівелірних мереж I-IV класів – 1 499 знаків;

нівелювання I-IV класів – 323 пог. км;

побудова геодезичних знаків – 26 знаків;

проведення кутових та лінійних вимірювань на пунктах Державної геодезичної мережі 1-4 класів – на 18 пунктах;

підготовка до видання 12 каталогів координат геодезичних пунктів.


1.3. Топографічне картографування територій та розвиток національної системи картографування.

У відповідності до Програми в 2005 році виконані роботи:

здійснення аерознімання території держави для оновлення топографічних карт (масштабу 1:10 000) – на площі 5 843 кв. км;

створення та оновлення загальнодержавних топографічних карт (масштабу 1:10 000) – 80 номенклатурних аркушів площею 1 710 кв. км;

проведення топографічного знімання (в масштабах 1:500 – 1:10 000) –площею 1 283 кв. км;

підготовка топографічних планів і карт до видання (масштабів 1:2 000, 1:5 000, 1:10 000) – 505 номенклатурних аркушів, з них цифровими методами (масштабів 1:2 000, 1:5 000, 1:10 000) – 380 номенклатурних аркушів;

друкування топографічних планів і карт – 794 номенклатурних аркушів.


Тематичне та спеціальне картографування.

В 2005 році тематичне та спеціальне картографування, в основному, було зорієнтоване на видання політико-адміністративних, загальногеографічних, туристичних і довідкових карт і атласів України та світу, а також планів і атласів міст України, карт і атласів автошляхів України та Європи, навчальних карт і атласів.

У відповідності до Програми, в рамках державного замовлення, в 2005 році виконані роботи з укладання та видання Політичної карти світу масштабу 1:15 000 000, Гіпсометричної карти України масштабу 1:500 000, виконувалися роботи з підготовки до видання Політико-адміністративного атласу України, Атласу вчителя, загальногеографічної та політико-адміністративної карт Автономної Республіки Крим, політико-адміністративних карт Кіровоградської, Одеської та Полтавської областей.


Топографо-геодезичне і картографічне забезпечення делімітації та демаркації державного кордону.

Укргеодезкартографією в 2005 році топографо-геодезичне і картографічне забезпечення делімітації та демаркації державного кордону здійснювалося за рахунок коштів Державного бюджету (12 420,5 тис. грн.), виділених для цих робіт у відповідності до Указу Президента України від 16.11.2000 № 1241/2000 “Про Програму дій, спрямованих на підтримання режиму державного кордону України і прикордонного режиму, розвиток Прикордонних військ України та митних органів України, на період до 2005 року”. Розпорядником коштів за цією Програмою визначена Адміністрація Державної прикордонної служби України (згідно з Указом – Державний комітет у справах охорони державного кордону України).

Топографо-геодезичний моніторинг о. Зміїний та прилеглих територій в 2005 році здійснювався за рахунок коштів Державного бюджету (100,0 тис. грн.), виділених для цих робіт відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 31.05.2002 № 713 “Про затвердження Комплексної програми подальшого розвитку інфраструктури та провадження господарської діяльності на о. Зміїний і континентальному шельфі (в частині, що стосується виконання окремих заходів пункту “Завершення роботи, пов’язаної з документальним оформленням статусу острова як адміністративно-територіального утворення”).

Створення національної нормативно-правової і нормативно-технічної бази топографо-геодезичної та картографічної діяльності.

Для здійснення регуляторної політики у сфері топографо-геодезичної та картографічної діяльності в 2005 році передбачалися роботи з підготовки та затвердження нормативно-правових актів, спрямованих на вдосконалення системи забезпечення державних та інших потреб геодезичною та картографічною інформацією, впровадження сучасних технологій тощо. На виконання Указу Президента України від 01.08.2001 № 575/2001 “Про поліпшення картографічного забезпечення державних та інших потреб в Україні” був підготовлений і прийнятий Верховною Радою Закон України від 31.05.2005 № 2604-IV “Про географічні назви”, який визначає правові основи регулювання відносин та діяльності, пов’язаних із встановленням назв географічних об’єктів, а також унормуванням, обліком, реєстрацією, використанням та збереженням географічних назв.

Постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2005 № 979 ”Про затвердження Положення про Державну службу геодезії, картографії та кадастру” було затверджене Положення про Державну службу геодезії, картографії та кадастру, яке регламентує діяльність Укргеодезкартографії в галузі геодезії, картографії та кадастру.

З метою нормативного забезпечення картографічної діяльності у 2005 році розроблені і підготовлені до затвердження три інструкції з передачі українською мовою географічних назв і термінів зарубіжних країн:

Інструкція з передавання українською мовою географічних назв і термінів Данії;

Інструкція з передавання українською мовою географічних назв і термінів Норвегії;

Інструкція з передавання українською мовою географічних назв і термінів Фінляндії.

На виконання Закону “Про географічні назви” Укргеодезкартографією розроблені та готуються для повторного подання на розгляд до Кабінету Міністрів України проекти постанов “Про Міжвідомчу науково-методичну раду з питань географічних назв” та “Про затвердження Положення про Державний реєстр географічних назв”.

В стадії завершення знаходяться роботи з підготовки наступних нормативних документів:

проекту Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність”;

проекту Основних положень (техніко-економічна доповідь) формування національної інфраструктури геопросторових даних;

проекту Порядку використання топографо-геодезичної та картографічної інформації;

проекту Положення “Про авторське право в картографії”.

Розвиток геоінформаційних ресурсів та створення геоінформаційних систем.

У відповідності до Програми, в 2005 році виконані роботи з підготовки до видання топографічних планів і карт цифровими методами загальним обсягом 380 номенклатурних аркушів, з них: масштабу 1:2 000 – 68 номенклатурних аркушів; масштабу 1:5 000 – 97 номенклатурних аркушів; масштабу 1:10 000 – 215 номенклатурних аркушів.

На їхній основі створені бази геопросторових даних на територію, що ними покривається.

Розвиток фундаментальних досліджень та прикладних наукових розробок. Геодезичне та фотограмметричне приладобудування.

У сфері науково-технічної діяльності Укргеодезкартографії в 2005 році вживалися заходи, спрямовані на реалізацію завдань, пов’язаних з впровадженням національної системи відліку, технічним переоснащенням підприємств галузі, підвищенням точності та детальності картографічного вивчення території країни, включенням цифрової інформації про місцевість у процеси комп’ютерної обробки даних, автоматизації процесів отримання і доведення інформації про місцевість до користувачів тощо.

Згідно з Програмою, науково-технічна діяльність Укргеодезкартографії у 2005 році здійснювалася у відповідності до плану науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт. Це, зокрема:

розроблення основних положень зі створення Державної геодезичної мережі України (нова редакція);

побудова наближеної моделі квазігеоїда на територію України (1-й етап);

розроблення автоматизованої системи каталогізації пунктів Державної геодезичної мережі (1-й етап);

розроблення цифрової аерофотокамери (1-й етап);

розроблення проекту Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про топографо-геодезичну та картографічну діяльність” (2-й етап);

розроблення інструкцій з передавання географічних назв зарубіжних країн (Данія, Норвегія, Фінляндія) українською мовою;

створення Газетира (переліку) географічних назв світу українською мовою (2-й та 3-й етапи).

З метою забезпечення коректності конвертації цифрових топографічних планів і карт, які створюються підприємствами Державної служби, у програмні продукти провідних ГІС-систем та обробки даних космічного зондування Землі продовжувалося удосконалення програмного забезпечення цифрових фотограмметричних станцій “Дельта” і аналітичних фотограмметричних станцій “Стереоанаграф”.

Встановлення та унормування географічних назв.

З метою удосконалення нормативно-правової бази для виконання заходів Програми зі встановлення та унормування географічних назв та на виконання Указу Президента України від 01.08.2001 № 575/2001 “Про поліпшення картографічного забезпечення державних та інших потреб в Україні” Укргеодезкартографією був підготовлений і прийнятий Верховною Радою Закон України від 31.05.2005 № 2604-IV “Про географічні назви”, який визначає правові основи регулювання відносин та діяльності, пов’язаних із встановленням назв географічних об’єктів, а також унормуванням, обліком, реєстрацією, використанням та збереженням географічних назв.

Продовжуються роботи зі створення Державного реєстру географічних назв і Газетиру (переліку) унормованих назв українською мовою географічних об’єктів світу.

Створення національної системи відліку, забезпечення функціонування і розвитку Державної геодезичної мережі:

подальший розвиток наземного сегмента Української постійно діючої мережі перманентних станцій Глобальної навігаційної супутникової системи;

завершення підготовки до впровадження на території України з 01 січня 2007 року Державної геодезичної референцної системи координат УСК-2000, що передбачає: закінчення робіт з визначення форм геоїда і референц-еліпсоїда для території України, математичне опрацювання та каталогізацію пунктів в системі координат УСК-2000, розроблення і затвердження нової редакції Основних положень побудови Державної геодезичної мережі, розроблення методичних рекомендацій щодо переходу на систему координат УСК-2000 тощо, комплекс робіт з обстеження та відновлення пунктів Державної геодезичної мережі (700 пунктів);

техніко-економічне обґрунтування створення висотної основи України;

техніко-економічне обґрунтування створення Державної гравіметричної мережі 1 класу;

подальший розвиток спеціальних геодезичних мереж міст, геодинамічних і техногенних полігонів після запровадження в Україні Державної геодезичної референцної системи координат УСК-2000.

Топографічне картографування території та розвиток національної системи картографування:

визначення загальних обсягів загальнодержавного топографічного картографування для забезпечення раціонального використання природних ресурсів, розвитку економіки та потреб оборони держави, створення та оновлення загальнодержавних топографічних карт (8 840 кв. км);

техніко-економічне обґрунтування впровадження технологій дистанційного зондування Землі та цифрових фотограмметричних методів оброблення інформації під час оновлення топографічних планів і карт;

визначення загальних обсягів проведення топографо-геодезичних та картографічних робіт під час створення та оновлення топографічних планів населених пунктів.

Тематичне та спеціальне картографування:

завершення підготовки до видання Національного атласу України;

налагодження системи забезпечення потреб Секретаріату Президента, Верховної Ради України, Секретаріату Кабінету Міністрів, центральних органів виконавчої влади та урядових органів державного управління тематичними і спеціальними картами та атласами.

Топографо-геодезичне і картографічне забезпечення делімітації та демаркації державного кордону:

відпрацювання організаційних і техніко-економічних засад виконання комплексу топографо-геодезичних і картографічних робіт із забезпечення демаркації українсько-російської ділянки державного кордону;

продовження виконання комплексу топографо-геодезичних і картографічних робіт із забезпечення демаркації українсько-молдовської ділянки державного кордону (винесення на місцевість лінії державного кордону загальною протяжністю 151 пог. км).

Створення національної нормативно-правової та нормативно-технічної бази топографо-геодезичної і картографічної діяльності:

визначення засад гармонізації нормативно-правових актів України в галузі топографо-геодезичної та картографічної діяльності із законодавством ЄС і стандартами ISO;

розроблення проекту Постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження концепції з формування національної інфраструктури геопросторових даних”;

розроблення проекту Закону України “Про формування національної інфраструктури геопросторових даних”;

розроблення нової редакції проекту Закону України “Про топографо-геодезичну та картографічну діяльність”;

розроблення проекту Постанови Кабінету Міністрів України “Про порядок використання топографо-геодезичної та картографічної інформації”;

розроблення та затвердження нової редакції “Збірника укрупнених кошторисних розцінок на топографо-геодезичні та картографічні роботи”;

розроблення та затвердження “Положення про загальнодержавне топографічне картографування”.

Розвиток геоінформаційних ресурсів та створення геоінформаційних систем:

створення і формування національної інфраструктури геопросторових даних, створення та ведення баз і банків геопросторових даних державного, регіонального та місцевого рівнів;

визначення засад розроблення та введення в дію геоінформаційних систем органів державного управління;

визначення засад формування системи Державного картографо-геодезичного фонду.

Розвиток фундаментальних досліджень і прикладних наукових розробок. Геодезичне та фотограмметричне приладобудування:

забезпечення проведення робіт зі створення фотограмметричного полігона;

розроблення нормативно-технічних документів на впровадження у виробництво сучасних технологій дистанційного зондування Землі;

продовження дослідно-конструкторських робіт з напряму геодезичного та фотограмметричного приладобудування (завершення робіт зі створення цифрової аерофотокамери та впровадження її у виробництво);

поліпшення науково-інформаційного забезпечення галузі.

Встановлення та унормування географічних назв:

супроводження прийняття Постанови Кабінету Міністрів України “Про Положення про Міжвідомчу науково-методичну раду з питань географічних назв”;

супроводження прийняття Постанови Кабінету Міністрів України “Про Положення про Державний реєстр географічних назв”;

розроблення проекту та забезпечення супроводження прийняття Постанови Кабінету Міністрів України “Про Правила передавання географічних назв України латинськими літерами для міжнародного використання”.