2008-04-25

Україна. Відбулося розширене засідання колегії Мінприроди

24 квітня 2008 року відбулося розширене засідання колегії Мінприроди. «Про результати 100 днів роботи Міністерства охорони навколишнього природного середовища на виконання програми уряду «Український прорив: для людей, а не для політиків».

У роботі колегії взяли участь керівники міністерства, урядових органів у складі Мінприроди, територіальних органів, народні депутати, науковці, представники громадськості. Підсумок роботи перших 100 днів діяльності Уряду Ю. Тимошенко у сфері природоохоронної діяльності підвів Міністр охорони навколишнього природного середовища. Г. Філіпчук. У своїй доповіді Міністр, зокрема,  зазначив:

Робота Мінприроди упродовж цього часу проводилася згідно з політичними пріоритетами, стратегічними напрямами і завданнями щодо реалізації державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання природних ресурсів, екологічної безпеки, топографо-геодезичної та картографічної діяльності, затвердженими розпорядженням Кабінету Міністрів України № 366-р від 22 лютого 2008 року та виходячи із завдань, визначених у актах та дорученнях Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України з питань, що належать до компетенції Міністерства.

Упродовж звітного періоду, з 14 грудня 2007 року по 26 березня 2008 року, міністерством забезпечено подальший розвиток нормативно-правової бази у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання природних ресурсів, екологічної безпеки, топографо-геодезичної та картографічної діяльності.

Продовжувалася реалізація одного із основних напрямків діяльності Мінприроди – впровадження інтегрованого управління водними ресурсами на засадах басейнового принципу, підготовлено проект «Концепції Загальнодержавної програми охорони вод України».

Разом з тим, відмічається недостатність нормативно-правових, інструктивних, методичних документів, програмних продуктів, статистичних форм звітності.

Залишаються невирішеними проблеми охорони та невиснажливого використання водних ресурсів транскордонного характеру, до яких, у першу чергу, слід    віднести   роботу    Дністровського    гідровузла,    будівництво    порту та нафтотерміналу поблизу с. Джурджулешти (Республіка Молдова), аварійні скидання забруднених стічних вод підприємствами, розташованими на території Румунії.

Потребує виконання ряд заходів з виконання Національного плану заходів з реалізації положень Кіотського протоколу до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату та залучення інвестицій за рахунок використання гнучких механізмів Кіотського протоколу.

Також слід активізувати роботу з встановлення водоохоронних зон і прибережених захисних смуг Чорного та Азовського морів, винесення в натуру меж територій та об'єктів природно-заповідного фонду.

На сьогоднішній день нагальною проблемою більшості областей є стан зберігання непридатних до використання пестицидів та агрохімікатів (ХЗЗР), які накопичувались протягом років і негативно впливають на довкілля та здоров'я населення. Ситуація ускладнюється ще й тим, що значна кількість місць зберігання отрутохімікатів не відповідає встановленим вимогам екологічної безпеки. Необхідно терміново вжити дієвих заходів щодо забезпечення на державному рівні екологічної безпеки під час закриття або зміни форм власності підприємств і об'єктів, на яких розміщено ХЗЗР, упередити недопущення такої ситуації у майбутньому.

Необхідно посилити та активізувати діяльність з розробки та затвердження технічних регламентів, норм та стандартів у галузі охорони довкілля. Важливою є діяльність з поширення засад еколого-економо-етичного підходу у природокористуванні, сприяння екологічній освіти та популяризації «екологічного мислення». Загалом, підхід для вирішення проблем довкілля, упровадження раціонального природокористування має носити комплексний характер, передбачати залучення екологічної складової до усіх сфер діяльності суспільства.

Про результати виконання пріоритетного напрямку роботи Мінприроди з докорінного удосконалення діяльності з питань надрокористування доповідав Перший заступник Міністра І. Чорнокур. У виступі він, зокрема, зазначив:

Основними завданнями Мінприроди України у галузі геології та надрокористування є:

- участь у межах своєї компетенції в реалізації державної політики у сфері геологічного вивчення. Охорони та використання надр;

- забезпечення розвитку мінерально-сировинної бази. Охорони та раціонального використання надр, організація їх геологічного, гідрогеологічного, інженерно-геологічного та еколого-геологічного вивчення, картування геологічного середовища. Пошуку та розвідки родовищ корисних копалин на території України. Їх континентальному шельфі і у виключно морській економічній зоні;

- створення єдиної інформаційної системи користування надрами.

За результатами роботи колегії було прийнято рішення.

Урядовий портал