2007-09-25

Україна. АН оголосила конкурс на здобуття премії для молодих учених і студентів

За роботи в галузі природничих, технічних і суспільних наук Президія НАН України щороку (в лютому) присуджує чотирнадцять премій для молодих учених і чотирнадцять премій для студентів вищих навчальних закладів.

Премії присуджуються окремим авторам або колективу авторів за кращі наукові роботи, а також за серії наукових робіт з єдиної тематики, за відкриття та винаходи. Колектив, висунутий на присудження премії, повинен включати лише основних авторів, чий внесок був найвагомішим, і складатися не більш як з трьох осіб. Особам, удостоєним премій, на загальних зборах відповідного відділення Національної академії наук України вручаються дипломи встановленого зразка.

На конкурс не приймаються роботи, які раніше були удостоєні премій НАН України, галузевих академій або спеціальних премій інших відомств, що присуджуються за конкурсами.

Не приймаються на конкурс також збірники наукових робіт різних авторів.

В конкурсі можуть брати участь наукові співробітники, викладачі, стажери-дослідники, аспіранти науково-дослідних установ, вищих навчальних закладів віком до 35 років, студенти вузів України, а також аспіранти та студенти зарубіжних країн, які навчаються в наукових установах та вузах країни.

Право висувати кандидатів на здобуття премій надається:

• ученим радам наукових установ і вищих навчальних закладів,
• колегіям (президіям) міністерств і відомств України,
• технічним радам промислових підприємств, конструкторських бюро,
• радам наукових і науково-технічних товариств.

Роботи, виконані молодими вченими, приймаються Національною академією наук України на конкурс за поданням відповідних міністерств, відомств, організацій та рад.

Граничний термін подання роботи на конкурс – 15 грудня 2007 року.

Організація, яка висунула роботу на присудження премії молодим ученим та студентам, подає Президії НАН України (01601 Київ, вул. Володимирська, 54) в оформленому належним чином вигляді з написом "На здобуття премій НАН України для молодих учених (студентів)":

• офіційний лист установи щодо направлення роботи на конкурс (на бланку) в 2-х примірниках, скріплений гербовою печаткою установи;
• обґрунтоване подання, що включає наукову характеристику роботи й коротку анотацію;
• опубліковану наукову роботу (серію робіт), матеріали наукового дослідження або винаходу у 3-х примірниках – на конкурс молодих учених;
• наукову роботу, матеріали наукового дослідження або винаходу в 1 примірнику – на конкурс студентів;
• конкретну довідку у відсотково-цифровій формі про творчий внесок кожного члена авторського колективу у висунуту на конкурс роботу;
• довідку про те, що роботи, які подаються на конкурс, не були раніше удостоєні премій НАН України, країн СНД та ін.;
• рецензії сторонніх організацій (з зазначенням адреси);
• відомості про автора: прізвище, ім'я, по батькові, повна дата народження, місце роботи й посада (для студентів – вуз, факультет, курс у розгорнутому вигляді), домашня адреса, номер телефону (службовий, домашній та мобільний), а також ксерокопія довідки про надання ідентифікаційного коду автора.

Всі матеріали, які подаються на конкурс, повинні бути відповідно оформлені: роботи (неопубліковані) підписуються авторами, довідки і рекомендації – керівниками установ (вузів) та скріплюються печаткою.

Роботи, оформлені неналежним чином, до участі в конкурсі не допускаються.

Продуктивний горизонт