2011-11-16

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо переліку ділянок надр

Документ набуде чинності 17.11.2011 р.


З А К О Н   У К Р А Ї Н И

Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо переліку ділянок надр 

Верховна Рада України  п о с т а н о в л я є:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. Пункт 11 статті 8,  пункт 2 статті 9 і пункт 2 статті  9-1 Кодексу  України про надра ( 132/94-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 36, ст. 340) виключити.

2. У  статті  6  Закону  України  "Про  угоди  про   розподіл продукції" ( 1039-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 44, ст. 391; 2011 р., N 6, ст. 47):

в абзаці першому частини першої слова "передбачені  Переліком ділянок  надр  (родовищ корисних копалин),  що можуть надаватися у користування на умовах, визначених угодами про розподіл продукції" виключити;

у частині другій:

абзац перший виключити;

в абзаці  другому  слова  "включення  певної  ділянки надр до цього Переліку" замінити словами "проведення конкурсу на укладення угоди про розподіл продукції щодо окремої ділянки надр";

абзац третій викласти в такій редакції:

"Конкурс на  укладення  угоди  про  розподіл  продукції  щодо окремої ділянки надр проводиться за наявності  будь-якої  з  таких умов";

частину третю викласти в такій редакції:

"3. Внесення  змін  до  географічних  координат  ділянок надр (родовищ корисних копалин),  щодо яких укладено угоду чи оголошено конкурс  на  укладення  угоди про розподіл продукції або щодо яких Міжвідомчою комісією ведуться переговори з питання укладення такої угоди, забороняється".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня,  наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України в місячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої  нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд і скасування  міністерствами  та  іншими центральними  органами  виконавчої  влади  їх  нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону. 

Президент України                                                                             В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ, 21 жовтня 2011 року
         N 3959-VI

Верховна Рада України