2007-01-12

Нормативно-правова база галузі: сучасний стан та перспективи розвитку

Україна, як і будь-яка інша держава, значною мірою залежить від природних ресурсів. Від того, наскільки відносини в галузі надрокористування відповідають ринковим реформам, що здійснюються в Україні, залежить майбутнє української економіки. Реформування економіки на ринкових засадах вимагає нових механізмів регулювання надрокористування та розвідки надр і відповідного правового забезпечення, постійного вдосконалення нормативно-правової бази.
Правові, економічні та організаційно-методичні питання в сфері геологічного вивчення та забезпечення раціонального використання надр в Україні регулюються Конституцією України, Кодексом України “Про надра”, Законом України “Про охорону навколишнього природного середовища”, Законом України “Про угоди про розподіл продукції” та іншими актами законодавства України. Нормативно-правове та нормативно-методичне забезпечення цих питань, що включає в себе розробку нових та внесення змін до діючих кодексів, законів, постанов, методик, стандартів і т.п., – є чи не найголовнішим інструментарієм створення передумов розвитку та розширення мінерально-сировинної бази держави, що в свою чергу стає передумовою сталого розвитку економіки України. В рамках заходів, орієнтованих на впровадження економічних відносин ринкового спрямування, життя вимагає постійного реформування та вдосконалення нормативної бази. Особливо гостро постало це питання після отримання Україною незалежності, адже в геологічній галузі використовується майже п’ять тисяч нормативних документів, з них – 1 230 документів різних відомств колишнього СРСР, яким було надано чинності до 2007 року.

...Над виконанням поставлених завдань з вдосконалення нормативно-правової бази галузі сьогодні спільно працюють Держгеолслужба України, Державна комісія по запасах корисних копалин, геологічні підприємства та Український державний геологорозвідувальний інститут, у складі якого діє Відділ економіки геологічних досліджень та проблем надрокористування. ....

Слід зазначити, що 22 лютого 2006 року Верховною Радою України прийнято Закон України “Про затвердження Загальнодержавної програми розвитку мінерально-сировинної бази України на період до 2010 року”, значення якого для галузі важко переоцінити.

...Подальший розвиток мінерально-сировинної бази та використання стратегічно важливих для економіки країни корисних копалин потребує постійного вдосконалення нормативно-правового забезпечення, гармонізації відповідних нормативно-правових актів з міжнародними стандартами, створення і впровадження єдиної державної системи моніторингу мінерально-сировинної бази та відповідного нормативно-правового забезпечення. Тому очевидно, що системна робота зі створення сучасної нормативно-правової бази є запорукою стрімкого розвитку як геологорозвідувальної галузі зокрема, так і української економіки в цілому.

Олександр ЛЕВЧЕНКО,
начальник відділу економіки геологічних досліджень
та проблем надрокористування УкрДГРІ

Полностью с материалом можно ознакомиться на страницах журнала “Продуктивный горизонт”, № 11–12, 2006