2007-03-12

Кримське відділення УкрДГРІ – головні результати НДР 2006 року

Кримським відділенням у 2006 році, в основному, виконувались роботи за Державним контрактом – за 31 науково-дослідною темою та 5 самостійними розділами тем Головного відділення інституту. З них у 2006 р. було завершено 5 тем. Відділенням також виконувалися роботи по 20 госпдоговорах, з них завершено 8.

Головні результати, отримані при виконанні НДР у 2006 році

За результатом вивчення вторинних ореолів і літохімічних потоків розсіювання групи золоторудних об'єктів у Середньопридніпровському (родовище Балка Широка) и Приазовському (Сурожське родовище, рудопроявлення Андріївське, Сорокінське, Кримське) рудних районах в ґрунті і еолово-делювіальних четвертинних відкладах встановлено значні за розмірами (до 1-2 км) і продуктивністю (до 1,2-2 мг/т) надрудні відкриті накладені вторинні ореоли розсіювання основних елементів-індикаторів золотого зруденіння (золото, миш'як, барит, молібден). За результатом фазового хімічного аналізу вперше було встановлено форми знаходження золота в накладених вторинних ореолах розсіювання. На основі комплексного застосування атомно-абсорбційного, хіміко-спектрального (на золото), рентгеноспектрального і наближенно-кількісного спектрального методів аналізу валових літохімічних проб стане можливим виявлення відкритих накладених ореолів розсіяння золота на частині площі УЩ зі значною і великою потужністю (до 10 м і більше) еолово-делювіальних відкладів.

У давніх корах вивітрювання кристалічних порід Мазурівського родовища встановлено протяжні та контрастні ореоли розсіяння ніобію та рідкісних земель, вивчено їх параметри, що дозволяє в умовах Приазовського рудного району за допомогою літохімічних методів пошуків по вторинних ореолах розсіяння виявляти рідкісноземельні аномалії для їх подальшого вивчення.

У межах Приазовського блоку УЩ і Складчастого Донбасу виявлено декілька потенційно промислових розсипів золота (р. Кальчик, розсипи Берестовецька, Бобриківська і інші), які потребують подальшого вивчення. У верхньокарбонових відкладах Південно-Західного Донбасу при вивченні мінерального складу пісковиків і супроводжуючих їх елювіально-делювіальних утворень встановлено самородне золото, мінерали барофільного класу (пірит, хромшпінель, хромдіопсід, олівін, шпінель, муасоніт), котрі розглядаються як мінерали-індикатори кімберлітів. Отримані результати робіт свідчать про позитивні перспективи золото- і алмазоносності регіону. Виявлені ділянки з порівняно високим вмістом золота екзогенної (розсипної) і ендогенної природи і наявністю високобаричних мінералів-супутників алмазу. Розроблено рекомендації щодо перевірки виявлених перспективних площ у межах східного замикання Кальміус-Торезької котловини для виділення локальних ділянок на золоте зруденіння.

Вперше в практиці ГГР на зернисті фосфорити в Україні на Карпівському родовищі фосфорит-глауконітових руд (Донецька обл.) відкрито поклад високоякісних фосфоритів. Технічними випробуваннями обґрунтовано отримання товарних концентратів. Поклади представлені сипкими, безкарбонатними дрібнозернистими пісками, які залягають на невеликих глибинах. Очікуваний об'єм рудної маси оцінюється позитивно.

При збагаченні хвостів сухої магнітної сепарації Лемнінськіої та Іршанської фабрик Іршанського ГЗК, удосконаленням технології витягання золота з еолових пісків Херсонської області (Олешківські піски), також з немагнітної фракції високоінтенсивної магнітної сепарації Орджоникідзевської збагачувальної фабрики, що переробляє марганцеві руди, отримано золотовмісні концентрати, що дозволяє продовжити попередню оцінку доцільності супутнього вилучення золота з еолових пісків і хвостів збагачення.

Одержано деклараційний пакет на корисну модель "Спосіб одержання біореагенту для видобутку золота з руд або продуктів їх збагачення" і патент "Спосіб видобування золота з золотовмісних руд або продуктів їхнього збагачення".

Проведення лабораторних випробувань на хвостах збагачення Мужіївської ЗЗФ за способом біогравітації дозволило збільшити витягання золота на 15-20 %, що дозволяє розглянути питання залучення хвостів шламосховищ до вторинної переробки. Також на шламах Мужіївського хвостосховища проведені технологічні дослідження з вивчення можливості заміни ксантогенату флотореагентом біологічного походження. Одержані результати свідчать про перспективність даного напрямку. На пробах руди і хвостах збагачення високоглиноземистої сировини Мужіївського родовища проведено лабораторні випробування нової модифікації біореагенту ЮГ-2; отримано позитивні результати.

Розроблені і проходять апробацію "Методичні положення щодо регіонального просторового прогнозу виникнення надзвичайних ситуацій, зумовлених взаємодією процесів просідання, осідання та підтоплення" (перша редакція).

Створено прилад реєстрації електромагнітного випромінювання (ЕМВ) нового покоління "Симеїз", який дозволяє аналізувати спектр ПІЕМПЗ та на його основі вирішувати завдання щодо розвитку та прогнозу небезпечних екзогенних геологічних процесів (перш за все – зсувів), а також пошукові завдання з ідентифікації геологічних тіл за спектральними характеристиками ЕМВ.

Розроблено геологічні вимоги щодо господарчого засвоєння зсувних і зсувонебезпечних схилів при різних видах техногенного навантаження, які впроваджені в Кабінет Міністрів України, обласні держадміністрації, наукові та виробничі підприємства галузі.

На кримських зсувах, які активізувалися у п. р., проведено експериментальні дослідження з реєстрації явищ сейсмоакустичного резонансу в масивах гірських порід. Розпочато розробку технічних вимог із створення відповідної апаратури.

Розроблено комплекс критеріїв оцінки екологічно-геологічного середовища на основі даних інспекцій Чорного та Азовського морів і літературних даних, в основу яких покладено реакцію морських екосистем на наявність забруднювачів.
Виконано оцінку стану 12 водозаборів централізованого водопостачання Херсонської області шляхом випробування експлуатаційних свердловин. Експресні аналізи з біотестування показали, що води є нетоксичними у 11 водозаборах, і тільки в одному водозаборі вода слаботоксична. Фізико-хімічні показники відповідають існуючим нормативним вимогам.

За результатами обробки та узагальнення різних матеріалів та власних результатів, отриманих при апробації методики і технології еколого-геологічного полігону в морських експедиційних умовах, встановлено: найбільш високі концентрації важких металів (Hg, Pb, Cu, Zn) спостерігаються в Керченській протоці, в північній частині Керченської затоки і західному узбережжі; As – в Керченській протоці та північний схід від о. Тузла. Високі концентрації нафтопродуктів (до 400 мг/кг сухої речовини) виявлено в північній частині протоки і в одиничних точках – у південній частині. Зафіксовано суттєве збільшення швидкості та об'єму потоку при згонно-нагонних явищах, котрі відбуваються практично постійно на південний схід від острова, що є причиною його активного розмиву. За останній рік розмито біля 900 погонних метрів суші, проте спостерігається тенденція до зменшення динаміки розмиву в часі. Створена батиметрична цифрова база для прогностичного моделювання літодинамічних процесів в районі острова.

У 2007 році, крім виконання досліджень з перехідної тематики, планується розпочати науково-дослідні роботи з: розробки методичних рекомендацій з проведення пошуково-оціночних робіт на високоякісні фосфорит-глауконітові руди України; довивчення цирконієвих руд України як цирконієво-гафнієвої сировини для ядерної енергетики і джерел супутнього одержання рідкісних елементів; розробки та удосконалення технології збагачення молібденових руд України; розробки технології збагачування руд с самородномідною мінералізацією; розробки методики оперативної оцінки стійкості зсувонебезпечних територій із застосуванням геофізичних методів; розробки методики регіонального вивчення природного та техногенного карсту відповідно до масштабу 1:200 000; вивчення впливу варіацій гідрогеодеформаційного поля Землі на розвиток сучасних небезпечних геологічних процесів; оцінки еколого-геологічного стану бальнеогрязьових родовищ Криму, тощо.

Олександр ТИЩЕНКО,
вчений секретар КВ УкрДГРІ