2007-02-06

Економіка України за 2006 рік

Валовий  внутрішній  продукт

За оперативними даними, у 2006 р. порівняно з 2005 р. реальний валовий внутрішній продукт становив 107,0%.

Протягом 2006 р. найбільше зростання валової доданої вартості спостерігалось у торгівлі,  транспорті та  будівництві.

  Промисловість

  У грудні 2006 р. обсяги виробленої промислової продукції зросли як до опереднього місяця (на 2,2%), так і до грудня 2005 р. (на 12%). За 2006 р. приріст виробництва у промисловості становив 6,2%, що вдвічі перевищує цей показник за 2005 р. Визначальний вплив на поліпшення динаміки промислового виробництва мали металургія та оброблення металу (приріст 8,9% проти падіння 1,5% у 2005 р.), а також машинобудування (приріст 11,8% проти 7,1%).

  Зростання випуску продукції спостерігалось за всіма основними видами діяльності, крім виробництва коксу і продуктів нафтоперероблення та легкої промисловості.

  У добувній промисловості обсяги продукції збільшилися на 5,8%, у тому числі на підприємствах з видобутку вуглеводнів - на 5,2%, металевих руд - на 9,4%, вугілля і торфу - на 2,8%. За 2006 р. було видобуто 19,5 млрд куб. м природного газу, 3,3 млн т сирої нафти, випущено 61,6 млн т готового вугілля.

  В обробній промисловості випуск продукції за 2006 р. збільшився на 6,3%. 

 У харчовій промисловості та переробленні сільськогосподарських продуктів обсяги виробництва збільшились на 10%.

  На підприємствах з виробництва деревини і виробів з неї обсяги продукції у 2006 р. проти попереднього року зросли на 13,9%.

  У целюлозно-паперовій, поліграфічній промисловості обсяги виробництва продукції порівняно з 2005 р. збільшились на 10,3%.

  На підприємствах хімічної та нафтохімічної промисловості на 3,2% перевищено обсяги виробництва 2005 р.

  На підприємствах з виробництва неметалевих мінеральних виробів обсяги продукції у 2006 р. зросли на 12,8%.

  У металургії та обробленні металу одержано приріст продукції порівняно з 2005 р. на підприємствах з виробництва чавуну, сталі та феросплавів (8,4%), труб (12,8%), інших видів первинного оброблення чавуну та сталі (12,6%), кольорових металів (2,6%), металевого лиття (3,1%), з оброблення металів (13,9%). За 2006 р. виплавлено 32,9 млн т чавуну, 27,9 млн т сталі, 13,7 млн т напівфабрикатів, отриманих безперервним литтям, випущено 22,4 млн т готового прокату, 2,8 млн т труб та профілів пустотілих з металів чорних.

  У машинобудуванні суттєво наростили обсяги продукції проти 2005 р. підприємства з виробництва автомобільного транспорту (на 36,6%), контрольно-вимірювальної апаратури (на 28%), машин для металургії (на 17,8%). Перевищено минулорічний випуск продукції у виробництві машин для перероблення сільгосппродуктів на 14%, електричних машин і апаратури - на 11,6%, побутових приладів - на 4,1%. Водночас зменшились обсяги продукції на підприємствах з виробництва сільськогосподарських машин (на 17,1%), верстатів (на 9,9%), устаткування для радіо, телебачення та зв'язку (на 7%), канцелярських і електронно-обчислювальних машин (на 3,1%), машин для добувної промисловості і будівництва (на 1,3%) та у залізничному машинобудуванні (на 2,9%).

  У легкій промисловості спостерігалось зниження обсягів продукції на 1,9% порівняно з 2005 р., що в основному обумовлено скороченням її випуску на підприємствах текстильної промисловості та пошиття одягу (на 4,8%).

  На підприємствах з виробництва коксу та продуктів нафтоперероблення у 2006 р. зафіксовано зменшення обсягів продукції (на 12,1%), що обумовлено падінням виробництва у нафтопереробленні (на 17,8%). Обсяги первинної переробки нафти скоротились на 21,6% і становили 14,4 млн т. Зменшився випуск бензину моторного (на 14,8%), дизельного пального для транспорту автомобільного та залізничного (на 19,2%) і мазутів топкових важких (на 34,8%).

  У виробництві та розподіленні електроенергії обсяги виробництва продукції (робіт, послуг) порівняно з 2005 р. зросли на 6,7%. Всього було вироблено 192,2 млрд кВт.год електроенергії, у тому числі тепловими електростанціями - 89 млрд кВт.год, атомними - 90,2 млрд кВт.год.

...

  Фінанси

  За даними Державного казначейства, доходи Зведеного бюджету за січень-листопад 2006 р. становили 152,2 млрд грн (33,6% до ВВП), що становить 90,7% річних призначень. В основному доходи були сформовані за рахунок податкових надходжень (73,2% загальної суми доходів). Видатки Зведеного бюджету, включаючи кредитування за вирахуванням погашення, становили 147,7 млрд грн (32,6% до ВВП), що становить 81% річних призначень. У структурі видатків Зведеного бюджету 57,9% припадає на фінансування соціально-культурних заходів, 11,3% - на здійснення загальнодержавних функцій, зокрема видатки по обслуговуванню боргу - 2,1% (0,7% до ВВП), у тому числі зовнішнього боргу - 1,5% від загальної суми видатків (0,5% до ВВП). Профіцит Зведеного бюджету за січень-листопад 2006 р. становив 4,5 млрд грн (1% до ВВП).

  Державний бюджет по доходах (з урахуванням взаємовідносин з місцевими бюджетами) виконано у сумі 118,7 млрд грн (90,3% річних призначень), або 26,2% до ВВП, і на 70,8% сформовано за рахунок податкових надходжень, з яких податок на додану вартість становив 54,2%, податок на прибуток підприємств - 25,7%. У видатках держбюджету (включаючи кредитування за вирахуванням погашення), що становили 118 млрд грн (81,5% річних призначень), або 26% до ВВП, переважає фінансування соціально-культурних заходів (35,5% від загальної суми видатків), загальнодержавних функцій (10,2%), у тому числі обслуговування боргу (2,3% від загальної суми видатків), громадського порядку, безпеки та судової влади (8,9%). Державний бюджет зведено з дефіцитом 0,7 млрд грн (0,2% до ВВП).

  За даними Національного банку, вимоги банківської системи України за наданими кредитами (включаючи нараховані відсотки) за жовтень 2006 р. збільшились на 3,4% і на 1 листопада 2006 р. становили 226,6 млрд грн, з яких 115,3 млрд грн - у національній валюті. Зобов'язання банків за коштами, залученими на рахунки фізичних осіб (включаючи нараховані відсотки), у національній та іноземній валютах за жовтень збільшились на 3% і на 1 листопада 2006 р. становили 95,1 млрд грн, з яких 50,8 млрд грн - у національній валюті.

  Фінансовий результат підприємств від звичайної діяльності до оподаткування (крім малих, сільськогосподарських підприємств та установ, що утримуються за рахунок бюджету) за січень-листопад 2006 р. становив 62,8 млрд грн, (загальна сума прибутку - 81,0 млрд грн, збитків - 18,2 млрд грн).

  Протягом січня-листопада 2006 р. збитково працювало 34,2% підприємств. Найбільше таких підприємств на транспорті та зв'язку (45,1% від загальної кількості підприємств відповідного виду діяльності) та у промисловості (39,4%).

  ...

  Ціни і тарифи

  Індекс споживчих цін (індекс інфляції) за 2006 р. становив 111,6% (у 2005 р. - 110,3%). На споживчому ринку за рік в цілому темпи приросту цін (тарифів) на послуги (49,4%) випереджали приріст цін на продовольчі (3,5%) та непродовольчі товари (2,5%).

  Індекс цін виробників промислової продукції за 2006 р. в цілому становив 114,1% (за 2005 р. - 109,5%).

  У виробництві та розподіленні електроенергії, газу та води продукція подорожчала на 23,4%, добувній промисловості - на 20,6%, обробній - на 11,5%.

  Індекс цін на будівельно-монтажні роботи за одинадцять місяців 2006 р. становив 121,5% (у відповідному періоді 2005 р. -124,1%).

  Доходи населення

  Номінальні доходи населення за січень-листопад 2006 р. порівняно з відповідним періодом 2005 р. збільшились на 28,1%. Наявний доход, який може бути використаний населенням на придбання товарів та послуг, збільшився на 26,5%, а реальний наявний, визначений з урахуванням цінового фактора, - на 16,3%.

  У листопаді 2006 р. порівняно з листопадом 2005 р. номінальні доходи населення збільшились на 25,4%, а наявний та реальний наявний доходи - відповідно на 22,9% та 10,1%. Наявний доход у розрахунку на одну особу за листопад 2006 р. становив 735,7 грн проти 596,4 грн за відповідний період 2005 р.

  Витрати населення у січні-листопаді 2006 р. порівняно з аналогічним періодом 2005 р. збільшились на 32,4%, приріст заощаджень становив 41817 млн грн.

  У січні-листопаді 2006 р. середньомісячна номінальна заробітна плата, нарахована штатному працівнику (без урахування працівників малих підприємств та зайнятих у громадян-підприємців), становила 1020,64 грн, що на 29,7% перевищила відповідний показник 2005 р. та удвічі - прожитковий мінімум для працездатних осіб (505 грн).

  Серед регіонів найнижчою була заробітна плата працюючих у Тернопільській області (на 30,3% менше від середнього показника по країні), а найвищий її рівень (в 1,6 раза більше, ніж в середньому по країні), як і раніше, спостерігався у м. Києві. Середня заробітна плата працівників Запорізької, Дніпропетровської та Донецької областей на 5,1-15,9% перевищила її рівень у цілому по країні.

  Реальна заробітна плата у січні-листопаді 2006 р. порівняно з відповідним періодом 2005 р. збільшилась на 19,1% (у січні-листопаді 2005 р. відповідно - на 19,2%).

  Сума заборгованості із виплати заробітної плати на 1 грудня 2006 р. перевищувала показник на початок 2006 р. на 3,7%, або на 35,8 млн грн, і становила 996,1 млн грн, що дорівнює 7,7% фонду оплати праці, нарахованого за листопад 2006 р. усім працівникам. 

  Заборгованість працівникам економічно активних підприємств протягом січня-листопада 2006 р. збільшилася на 3,3%, або на 15,1 млн грн, і на 1 грудня становила 477,2 млн грн, або 47,9% загальної суми боргу. Зростання суми заборгованості із виплати заробітної плати упродовж січня-листопада відбулось також на підприємствах-банкрутах - на 12,4%. На підприємствах, які призупинили виробничо-господарську діяльність (економічно неактивні), спостерігалось зменшення обсягів заборгованості на 19,5%.

  Заборгованість із фінансування виплати пенсій та грошової допомоги по установах Мінфіну та Пенсійного фонду після повної ліквідації протягом липня 2000 р. у наступні періоди не виникала.

  Заборгованість із виплати соціальної допомоги, передбаченої Законом "Про державну допомогу сім'ям з дітьми", протягом листопада зросла в 4,6 раза і на 1 грудня 2006 р. становила 46,1 млн грн.

  За даними міністерств та інших органів виконавчої влади, по закладах освіти, що перебувають в їхньому підпорядкуванні, заборгованість із виплат стипендій та грошового забезпечення студентів, курсантів та учнів протягом листопада зросла на 0,2% і на 1 грудня 2006 р. становила 858,3 тис. грн, що менше суми заборгованості на 1 грудня 2005 р. на 5,4%, або на 48,8 тис. грн.

  У січні-листопаді 2006 р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг та електроенергії призначено 968,6 тис. сімей, що становило 80,9% від загальної кількості сімей, які звернулися за субсидіями, з них у міській місцевості - 739,9 тис. сімей, у сільській - 228,7 тис. Загальна сума призначених субсидій у січні-листопаді 2006 р. становила 57,8 млн грн, з них у міській місцевості 49,5 млн грн, у сільській - 8,3 млн грн. Середня сума призначеної субсидії на одну сім'ю у листопаді 2006 р. становила 95 грн.

  Крім того, 316,9 тис. сімей (67,4% із числа тих, які звернулися) було призначено субсидії готівкою для відшкодування витрат на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива на загальну суму 75,8 млн грн, з них у міській місцевості відповідно 80,5 тис. сімей на загальну суму 21,0 млн грн, у сільській - 236,4 тис. сімей на 54,8 млн грн. Середній розмір призначеної у листопаді 2006 р. субсидії цього виду на одну сім'ю становив 288 грн.

  У січні-листопаді 2006 р. населенням країни сплачено за житлово-комунальні послуги, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 10323,8 млн грн, що становило 92,2% нарахованих за цей період сум. Заборгованість населення з оплати житлово-комунальних послуг збільшилась у листопаді на 10,8% і на 10 грудня 2006 р. становила 6825,0 млн грн, термін заборгованості населення за всі послуги становив 6,7 місяця.

Державний комітет  статистики України