2007-04-04

85 років кафедрі Підземної розробки родовищ корисних копалин

Керівництво Укрголовпрофосвіти 2 квітня 1921 р. прийняло рішення про відкриття у Кривому Розі вечірнього робітничого технікуму для підготовки технічних кадрів для Криворізького та Нікопольсько-Марганецького басейнів.

Більше року проводилась організаційно - підготовча робота перед тим, як розпочалися заняття у семирічній школі на станції Вечірній Кут, і тільки 4 жовтня 1922 р. вважається офіційною датою заснування Криворізького гірничо-рудного інституту (КГРІ) та кафедри підземної розробки родовищ корисних копалин (ПРРКК), яка мала і має дуже велике значення в забезпеченні гірничовидобувної галузі держави висококваліфікованими спеціалістами.

У процесі становлення та розвитку кафедри ПРРКК значний внесок зробили в першу чергу її керівники: В.П. Сисуєв – 1930-1935 р.р.; О.І. Стешенко – 1936 р., 1938-1941 р.р.; М.І. Носаль – 1942-1944 р.р.; П.Є. Зурков – 1944 р.; І.Р. Кривошлик – 1944-1946 р.р; Г.М. Малахов – 1946-1947, 1951-1973 р.р; М.А. Стариков – 1947-1951р.р; В.К. Мартинов – 1973-1976 р.р; І.А. Кучерявенко – 1976-1979 р.р; В.О. Щелканов – 1979-1990 р.р; Ю.П. Капленко – з 1990 р. до цього часу.

Найбільш інтенсивний розвиток кафедри ПРРКК був у 50-70 роки, коли на кафедрі, під керівництвом професора, академіка НАН України Г.М. Малахов, сформувався дієздатний склад талановитих працівників вищої школи: Стешенко О.І., Арсентьєв О.І., Борисенко С.Г., Гумінський М.В., Мещеряков О.І., Куліков В.В., Нікулін С.Є., Кандиба М.І., Старіков М.І., Єщенко О.А., Алексєєв Ф.К., Безух В.Р., Лавриненко В.Ф., Фаустов Г.Т., Кучерявенко І.А., Петренко П.Д., Капленко Ю.П., Дядєчкін М.І., Чирков Ю.П., Федоренко П.Й., Хівренко О.А., Кудрявцев М.І., Корж В.А., Хлівний А.М., Кучер В.М., Сільченко В.І., Тютюнник В.І., Прохода А.З., Соцький А.Р., Фенцик І.М., а також наукові співробітники Кузнєцов О.К., Деркач А.П., Ментій В.Г. та багато інших.

Найбільш значними досягненнями кафедри у навчальній та навчально-методичній роботі за останні 5 років є видання таких навчальних посібників та монографій, як «Качество минерального сырья» (А.А. Азарян, В.О. Колосов, Л.О. Ломовцев, О.Д. Учитель, 2001 р.); «Моделирование технологии очистной выемки, обеспечивающей повышение показателей извлечения руды» (Ю.П. Капленко, В.О. Колосов, 2001 р.); «Підземні гірничі роботи» (В.Ф. Бизов., В.А. Корж, 2004 р.); «Инструкция по нормированию, прогнозированию и учету показателей извлечения руды из недр при подземной разработке железорудных месторождений» (А.А. Азарян, В.О. Колосов, О.В. Моргун, В.К. Плеханов, С.О. Попов, 2006 р.); «Комплекс ресурсів і енергозберігаючих геотехнологій видобутку та переробки мінеральної сировини, технічних засобів їх моніторингу із системою управління і оптимізації гірничорудних виробництв» (А.А. Азарян, Ю.Г. Вілкул, Ю.П. Капленко, В.Д. Сидоренко, А.Г. Темченко, П.Й. Федоренко, 2006 р.).

У 2000-2006 роках захистили дисертації: докторські – Корж В.А. «Розробка ресурсозберігаючих технологій очисної виїмки на основі закономірностей випуску руди з неоднорідними сипучими властивостями», 2001 р.; Колосов В.О. «Підвищення якості залізорудної продукції і показників роботи шахт на основі удосконалення технологій видобутку і переробки», 2002 р.; Логачов Є.І. «Розробка технології підземного відпрацювання покладів супутньої мінеральної сировини в умовах Криворізького басейну», 2006 р.; кандидатські – Письменний С.В. «Удосконалення технології підземної розробки крутоспадних родовищ в умовах відкрито-підземної відробки», 2006 р.

На превеликий жаль, за останні роки пішли з життя талановиті викладачі, фахівці своєї справи, прекрасні люди – Щелканов В.О., Фаустов Г.Т., Мартинов В.К., Ялова О.В., які багато років самовіддано працювали на кафедрі. Їх імена добре відомі декільком поколінням гірників і навічно залишаться у нашій пам’яті, як приклад самовідданого відношення до своєї справи.

У ювілейному році на кафедрі працюють: – доктори технічних наук, професори: Капленко Ю.П., Колосов В.О., Корж В.А., Ніконець В.І.; – кандидати технічних наук, доценти: Калініченко В.О., Кудрявцев М.І., Кушнерьов І.П., Логачов Є.І., Письменний С.В., Ступнік М.І., Тарасютін В.М., Федько М.Б., Хівренко О.Я.,– асистенти: Баштаненко С.С., Грищенко Т.С.; зав.лаб. Кульбіда З.Г., ст.лаб. Лінник О.Ф. та уч.майстер Бондаренко О.Ф.

Дослідницькі роботи співробітниками кафедри ПРРКК проводяться в науково-дослідних лабораторіях «Фізико-технічних проблем розробки рудних родовищ», «Систем розробки» та навчально-дослідних лабораторіях «Випуску руди та твердючої закладки» і «Комбінованої відкрито-підземної розробки родовищ та гірського тиску ім. проф. В.О. Щелканова».

На кафедрі виконуються держбюджетні та госпдоговірні наукові роботи, у яких безпосередньо беруть участь, окрім викладацького складу, студенти-дипломники, магістранти, аспіранти, докторанти. Результати цієї роботи знаходять відображення в їх дисертаціях, дипломних та магістрантських роботах. Зараз навчаються в: докторантурі Гурін Ю.А., аспірантурі – Андрєєв М.Б., Баштаненко С.С., Гірін І.В., Гуров А.С, Кнюх В.В., Красницький Р.С., Хлапов К.В., Фоков В.В. Загальний економічний ефект від упровадження результатів досліджень співробітників та докторантів склав понад 2 мільйони гривень.

На даний час, на кафедрі ПРРКК існують та успішно розвиваються наступні наукові школи: «Систем розробки», засновник акад. Г.М. Малахов; «Буровибухові роботи при відпрацюванні корисних копалин підземним способом», засновник проф. Ю.П. Капленко; «Комбінована відкрито-підземна розробка родовищ корисних копалин», засновник проф. В.О. Щелканов.

Доценти кафедри ПРРКК: Логачов Є.І., Письменний С.В., Федько М.Б.