2007-08-10

3 серпня відбулося засідання Колегії Мінприроди

У роботі колегії взяли участь керівництво Мінприроди, начальники територіальних держуправлінь, урядових органів у складі Міністерства, державних екологічних інспекцій в областях, представники Кабінету Міністрів України, громадськість та ЗМІ.

Колегія заслухала звіти керівників Держекоінспекції, Державної служби заповідної справи, Державної геологічної служби, директорів Департаментів, начальників Управлінь Мінприроди та інспекційних підрозділів.

Принциповий аналіз роботи Мінприроди у I півріччі зробив Перший заступник Міністра Святослав Куруленко, який зупинився на позитивних зрушеннях та  недоліках.

Головною проблемою реалізації ефективної державної екологічної політики була названа повільна інтеграція екологічної складової в усі галузі економіки та сфери діяльності. Відмічалось, що екологічна складова ще не стала обов’язковою у розроблених в державі стратегіях, національних та регіональних програмах розвитку. Це у свою чергу призводить до істотного зниження ефективності управління в галузі охорони довкілля на державному та регіональному рівнях.

Робота Мінприроди у першому півріччі 2007 року проводилася згідно з політичними пріоритетами, стратегічними напрямами і завданнями щодо реалізації державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання природних ресурсів, екологічної безпеки, топографо-геодезичної та картографічної діяльності. Міністерством було забезпечено подальший розвиток нормативно-правової бази. Так, Верховною Радою було прийнято закони України "Про ратифікацію Стокгольмської конвенції про СОЗ", "Про ратифікацію Протоколу про збереження біорізноманіття і ландшафтів Чорного моря". Було розроблено проект закону "Про Загальнодержавну цільову екологічну програму проведення моніторингу навколишнього природного середовища", проекти Концепції Стратегії національної екологічної політики України на період до 2020 р., Концепції охорони вод в Україні, Концепції державної програми стабілізації і поліпшення екологічного стану в Донецько-Придніпровському регіоні. Розроблено та схвалено Урядом ряд проектів указів Президента України про створення національних природних парків, у тому числі національного природного парку “Голосіїв" у Києві, питання про створення якого не вирішувалося впродовж 10 років.

З метою реалізації механізмів Кіотського протоколу до Рамкової Конвенції ООН було створено Національне агентство екологічних інвестицій України та розроблено проект закону "Про парникові гази". Створено Національний центр кадастру викидів парникових газів.

Завершено процес створення державних екологічних інспекцій, значно підвищено ефективність роботи спеціальних підрозділів міністерства щодо забезпечення державного контролю за додержанням природоохоронного законодавства в регіонах.

Підготовлено та включено до проекту Податкового кодексу України розділ "Екологічний податок", яким передбачено збільшення нормативів збору за розміщення відходів та за забруднення атмосферного повітря пересувними джерелами, в тому числі запропоновано впровадити плату за викиди двоокису вуглецю, що відноситься до  парникових газів.

Підприємствами геологорозвідувальної галузі за І півріччя повністю виконано заплановане держзамовлення. Було виконано робіт на суму понад 327 млн гривень, що на 32 % більше, ніж за перше півріччя 2006 р. Очікується одержання понад 18 млн грн. балансового прибутку, що на 56 % більше, ніж за перше півріччя 2006 р. Підготовлено та передано для глибокого буріння 6 перспективних нафтогазоносних об’єктів з перспективними ресурсами 55,083 млн т умовного палива. Одержано прирости запасів нафти і газового конденсату – 0,7 млн т, природного газу – 4,5 млрд м3.  Прирощено 104 млн м3 метану вугільних родовищ (104 % до річного плану), кам’яного вугілля у обсязі 8,7 млн т, рідкісноземельних металів – 0,2493 ум. од. (124,6 %), вогнетривких глин – 33,6 млн т (120 %), тальк-магнезиту – 7,7 млн т (128,3 %), фосфоритів – 253,1 тис. т (168,7 %), вапняків для цукрової промисловості – 31,6 млн т (105,3 %), каменю облицювального -  670 тис. м3 (134,0 %). Відкрито Східно-Любешівське газове родовище в Передкарпатському прогині. Розширено площі газоносності Бережницького і Вижомлянського родовищ у Західному регіоні. Пробурено 23 артезіанські свердловини, 16 свердловин знаходяться в роботі.

Прийнято позитивні рішення щодо надання у користування 102 ділянок надр, проведено 1 аукціон з продажу спецдозволів на користування надрами. Надходження до держбюджету від надання надр у користування склали 31471519,40 гривень. Прийнято рішення про надання 67 ліцензій на види господарської діяльності з пошуку (розвідки) та видобування корисних копалин. Загальні надходження до Державного бюджету за ліцензійну діяльність склали 20876 гривень.

Обговорюючи плани діяльності, колегія Мінприроди визначилася у пріоритетах. Так було вирішено приділити особливу розбудові нормативно-правової бази у галузі охорони довкілля та розробці стратегічного документа Мінприроди, що визначатиме засади національної екополітики, і проектів Стратегії національної екологічної політики та Національного плану дій з охорони навколишнього природного середовища. Перед Мінприроди стоїть завдання забезпечити на високому рівні участь делегації України у Шостій конференції Міністрів "Довкілля для Європи" (м. Бєлград, Сербія), а також належним чином підготуватися до проведення у 2008 р. в Києві Конференції міністрів довкілля країн регіону Чорного моря. З метою розбудови державної системи моніторингу довкілля необхідно продовжити створення регіональних систем моніторингу довкілля. Перед Державною геологічною службою стоїть завдання виконати у повному обсязі держзамовлення з приростів запасів усіх видів корисних копалин, а перед Укргеодезкартографії – забезпечити належний порядок у використанні топографо-геодезичної та картографічної продукції, яка є державною власністю, її облік та дотримання авторських прав. Державна екологічна інспекція спільно з Мінприроди має ретельно проаналізувати роботу Урядової комісії з розслідування причин аварії на залізничній колії у Львівській області, та розробити заходи щодо забезпечення експресного контролю забруднення довкілля у разі виникнення надзвичайних ситуацій. Держкомводгосп у II півріччі має забезпечити постійний контроль за якісним станом водних ресурсів нижньої течії р. Південний Буг, приділивши особливу увагу режиму роботи та ситуації, що склалася на Олександрівському водосховищі у зв’язку з добудовою Ташлицької ГАЕС.

Підсумкова колегія Мінприроди визнала роботу галузі у 2006 р. ЗАДОВІЛЬНОЮ, прийняла низку рішень і конкретних доручень всім підрозділам, службам, організаціям, структурам, які віднесені до сфери діяльності міністерства, визначила чіткі терміни виконання.