2005-06-02

Проблеми і перспективи розвитку корпоративної науки

Підприємства та компанії, які функціонують у паливно-енергетичній сфері в ринкових умовах, як правило, орієнтуються на вертикальну інтеграцію виробничого циклу від видобування сировинних ресурсів, через їх переробку — до реалізації кінцевого продукту. Багаторівнева взаємодія технологічних та бізнес-процесів в умовах інтеграції промислових, сервісних і збутових організацій визначає провідну роль наукового супроводу на всіх стадіях виробництва, реалізації та керування. Це, в свою чергу, потребує систематизованої координації дослідних робіт у багатьох напрямках як по вертикалі технологічного ланцюга (видобування — переробка — збут), так і вглиб наукового опрацювання проблем (фундаментальних, прикладних, проектно-вишукувальних).

Конкурентоспроможність нафтогазових комплексів значною мірою залежить від системної організації інноваційного забезпечення сфери виробництва і керування. Тому потужні компанії приділяють багато уваги створенню та розвитку відповідних корпоративних наукових структур (наукових центрів, науково-дослідних інститутів та проблемних лабораторій).

Зокрема, висока складність і значна вартість геологорозвідувальних робіт, а також буріння експлуатаційних свердловин зумовлює суттєві ризики вкладання коштів, що вимагає достовірного довгострокового прогнозування та техніко-економічного аналізу ефективності інвестиційних проектів як перед, так і в процесі їх реалізації. Відповідно до світового досвіду ефективне керування розвідкою та розробкою родовищ нафти і газу на галузевому рівні в умовах постійної зміни нормативно-законодавчої бази," геолого-промислових умовах та кон'юнктури цін на ринках можливе лише з постійним науковим супроводом таких процесів на всіх етапах і стадіях їх виконання.

До останнього часу забезпечення сфери виробництва та керування системи НАК "Нафтогаз України" відповідними науково-дослідними та проектно-конструкторськими роботами здійснювалось галузевими установами (УкрНДІгаз — філія ДК "Укргазвидобування" і НДПІАСУтрансгаз — філія ДК "Укртрансгаз"), іншими науково-дослідними інститутами, а також дослідницькими підрозділами вузів і науково-виробничих фірм різних форм власності. Адміністративне керування науково-дослідними роботами виконувалось апаратом компанії і її дочірніх підприємств. Це значною мірою унеможливлювало концентрацію зусиль науковців на вирішенні ключових завдань промисловості і, як наслідок, надавало пріоритету у проектно-вишукувальному напрямку досліджень для поточних проблем виробництва. Забезпечивши належне опрацювання оперативних задач, така організація гальмувала аналіз і постановку наукових проблем галузевого рівня, а також їх комплексне системне вирішення. Певні негативні наслідки пов'язано також з розподілом досліджень по окремих проектах, оскільки вони виконувалися ізольовано один від одного, і це значно зменшувало обсяги впровадження отриманих результатів.

Програма науково-технічного прогресу НАК "Нафтогаз України" в сучасних умовах повинна орієнтуватися на розробку і реалізацію комплексних дослідницьких програм, скерованих на впровадження новітніх технологій у пошук та розвідку нафтових і газових родовищ, їх розробку, підготовку та транспортування вуглеводневої сировини, переробку нафти, газу та газового конденсату, комерційну реалізацію продуктів переробки, енергозбереження, підвищення безпеки праці та охорони довкілля. Одним з головних конструктивних заходів щодо втілення такої програми у життя було прийняття у 2003 р. рішення Правління та Спостережної Ради Компанії про створення Науково-дослідного інституту нафтогазової промисловості (ДП "Науканафтогаз") - дочірнього підприємства НАК "Нафтогаз України". До складу ДП "Науканафтогаз" увійшли філії: Український науково-дослідний інститут природних газів, Науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут автоматизованих систем управління транспорту газу; відділення "Інформаційно-аналітичний центр геолого-геофізичних досліджень у нафтогазовій галузі" та спеціалізовані підрозділи (управління і відділи) практично за всіма напрямками розвитку нафтогазової індустрії України.

Реорганізація науково-дослідної діяльності Компанії з метою принципового підвищення її ефективності поставила перед новоствореним ДП "Науканафтогаз" комплекс складних завдань:

у сфері стратегічних та економічних досліджень основні роботи скеровано на підтримку положень стратегії розвитку нафтогазового комплексу України у період до 2030 р. та подальшу перспективу, аналіз впливу кон'юнктури світових енергетичних ринків та процесів глобалізації на стан нафтогазової галузі, розробку методології визначення середньозважених ринкових і регульованих цін на нафту, природний газ і газовий конденсат, наукове обґрунтування нормування матеріально-технічних ресурсів на виробничих підприємствах, наукове забезпечення функціонування системи керування інвестиціями НАК "Нафтогаз України" та розробку інвестиційних проектів, створення та впровадження на підприємствах НАК "Нафтогаз України" системи керування витратами, а також платіжної розрахункової системи НАК "Нафтогаз України" з алгоритмом її впровадження у практику;

у сфері ресурсного забезпечення визначення пріоритетних об'єктів для проведення ГРР з метою відкриття родовищ вуглеводневої сировини із значними запасами, техніко-методичне забезпечення геолого-геофізичних досліджень складнопобудованих нафтогазоносних об'єктів, вивчення умов формування осадових басейнів та обґрунтування перспектив виділення нових нафтогазоносних комплексів, геолого-економічне оцінювання перспектив інвестиційної діяльності НАК "Нафтогаз України", підвищення ефективності освоєння запасів вуглеводневої сировини родовищ НАК "Нафтогаз України", геолого-економічне обґрунтування перспектив розвитку ГРР НАК "Нафтогаз України", геолого-геофізичне оцінювання нафтогазоносного потенціалу та виділення першочергових об'єктів пошуків вуглеводнів для українського сектора акваторій Чорного і Азовського морів, а також формування галузевої бази геолого-геофізичних і промислових даних;

у розробці та експлуатації нафтових і газових родовищ пріоритетними є вирішення проблем моніторингу розробки родовищ нафти і газу нафтогазовидобувними підприємствами Компанії, оцінювання потенційних можливостей і підготовка рекомендацій, спрямованих на збільшення обсягів видобутку вуглеводнів, обґрунтування комплексу заходів щодо розробки родовищ нафти і газу на завершальній стадії їх експлуатації, створення нових і вдосконалення існуючих технологій інтенсифікації процесів видобування вуглеводнів та підвищення нафтогазо-конденсатовилучення, побудова інформаційної бази даних прогресивних технологій, підвищення нафтогазо-конденсатовилучення на родовищах НАК "Нафтогаз України" (з перспективою до 2010 р.), системи керування будівництвом свердловин на базі світових інноваційних технологій, у тому числі — технологій буріння і похило спрямованих горизонтальних свердловин;

у сфері транспортування нафти і газу пріоритетними завданнями є забезпечення конкурентоспроможності нафтогазотранспортної системи (НГТС) України на міжнародному ринку транспортування енергоносіїв, розробка наукового та інформаційно-аналітичного інструментарію для успішного менеджменту Компанії на транснаціональних ринках енергоносіїв, підвищення ефективності та прибутковості функціонування НГТС на внутрішньому ринку, підвищення та оптимізація ресурсних характеристик НГТС, збільшення продуктивності та ефективності функціонування діючих трубопровідних систем, підвищення надійності та безпеки функціонування НГТС, удосконалення системи вимірювань, обліку газу і керування НГТС, автоматизація і телемеханізація технологічних процесів лінійної частини, компресорних цехів і станцій, магістральних газопроводів, підземних сховищ газу, газорозподільних і газовимірювальних станцій, розроблення та впровадження автоматизованих систем оперативно-диспетчерського керування, обліку газу на технологічних об'єктах, діагностичного контролю технічного стану газоперекачувального обладнання та моніторингу корозійного стану газопроводів та створення дослідних зразків засобів і систем автоматизації та телемеханіки, організація їх виробництва.

Крім того, у найкоротший термін необхідно розробити понад сотню нормативних документів для забезпечення регламентного функціонування підприємств і структурних підрозділів галузі.

Якісне і термінове виконання наміченого значного обсягу системно-узгоджених науково-дослідних робіт та забезпечення ефективного наукового супроводу виробництва потребує вдосконалення процедури організації виконання науково-дослідних робіт ДП "Науканафтогаз". На рис. 1 наведено діючу сьогодні структурну схему організації науково-дослідних, проектних і проектно-конструкторських робіт, за якою єдиним виконавцем замовлень підприємств і апарату НАК "Нафтогаз України" є ДП "Науканафтогаз".

Для аналізу геолого-геофізичної інформації, побудови структурних, літолого-фаціальних та гідродинамічних моделей об'єктів нафтогазоносності в ДП "Науканафтогаз" використовуються сучасні обчислювальні технології та програмні продукти (рис. 2), в тому числі ліцензовані системи: Paradigm-Geophysical ("Focus", "Geodepth"); Schlumberger (база даних "Finder", інтерпретаційна система "Geo-Frame", пакет гідродинамічного моделювання "Eclipse"); ЦГЕ (пакет комплексної інтерпретації та динамічної візуалізації даних "DV-Geo"). Обробку та інтерпретацію геолого-геофізичної інформації організовано на базі проблемно-орієнтованої комп'ютерної мережі, яка оснащена необхідним високопродуктивним серверним обладнанням та робочими станціями (SUN Microsystems, Hewlet Packard).

Найсучасніші програмно-технічні засоби застосовуються насамперед для створення загальної системи пошуку родовищ нафти і газу на основі комплексного аналізу аерокосмічної, геологічної, геофізичної, геоморфологічної та геохімічної інформації. Крім того, вказані засоби використовуються для інформаційного забезпечення процесів вдосконалення систем розробки нафтових, газових і газоконденсатних родовищ, створення та вдосконалення методів підготовки та переробки вуглеводневих газів, побудови постійно-діючих геолого-промислових моделей основних родовищ та підземних сховищ газу України, дослідження фізико-хімічних властивостей вуглеводнів та їх систем у пластових умовах на базі сучасного лабораторного устаткування, розробки нових технічних і технологічних рішень щодо підвищення вуглеводневилучення з покладів.

Наявна виробничо-експериментальна база забезпечує дрібносерійне виробництво дослідних зразків продукції, програмно-технічних комплексів агрегатної автоматики, телемеханіки, автоматичного обчислювача витрат газу тощо.

За дорученням НАК "Нафтогаз України" ДП "Науканафтогаз" проводить пошук та розробку інвестиційних проектів з освоєння ресурсів нафти і газу у Середньоазіатському, Близькосхідному, Північноафриканському регіонах та країнах СНД. ДП "Науканафтогаз" виконано аналіз геолого-геофізичної інформації щодо нафтогазо-перспективних об'єктів Лівії, визначено пріоритетні ділянки для проведення пошуково-розвідувальних робіт. Вивчається інформація щодо перспективних блоків у Сирії, Алжирі, Судані, Об'єднаних Арабських Еміратах. Проводяться науково-дослідні роботи з метою визначення найперспективніших напрямків інвестиційної діяльності НАК "Нафтогаз України" в Російській Федерації (Республіка Комі, Калмикія, Астраханський та Томський регіони).

Керівництво НАК "Нафтогаз України" вважає, що створений науковий заклад на рівні світових вимог організує виконання НДКР і забезпечить:

комплексний підхід до вирішення пріоритетних проблем;
системну координацію наукових досліджень;
концентрацію фінансових ресурсів на ключових проблемах;
контрольованість за якістю розробок та їх використанням;
спеціалізацію виконавців і співвиконавців;
підготовку працівників високого фаху;
умотивованість виконавців у розвитку лабораторної бази та сучасного програмно-технічного забезпечення.

Для розв'язання поставлених завдань ДП "Науканафтогаз" укомплектовано висококваліфікованим персоналом. Сьогодні в ДП "Науканафтогаз" працює 1297 чоловік. Середній стаж роботи наукових працівників становить близько 18 років. Тут працюють фахівці із 22 спеціальностей нафтогазової промисловості. Серед персоналу, що безпосередньо виконує науково-дослідні та проектно-конструкторські роботи, 77 кандидатів та 17 докторів наук. Понад 10 співробітників продовжують навчатись в аспірантурі та докторантурі.

Перехід на нові форми організації науки і наукового супроводу сфери виробництва та керування, забезпечить істотне зростання ефективності діяльності підприємств. Практичною статистикою досвіду зарубіжних країн підтверджено, що послідовна інноваційна політика насамперед впливає на збільшення обсягів видобутку вуглеводнів на діючих родовищах і зниження витрат до 15-18 %, крім того, скорочуються терміни освоєння нових нафтогазоносних об'єктів. Відповідно збільшується ефективність використання коштів як за рахунок зниження непродуктивних витрат, так і за рахунок оптимізації технологій розробки родовищ.

Спираючись на досвід країн з розвиненою ринковою економікою та потужних нафтових і газових компаній, можна стверджувати, що розвиток наукового забезпечення сфери виробництва та керування, який започатковано у системі НАК "Нафтогаз України", буде важливим чинником прогресу галузі як у найближчому майбутньому, так і у віддаленій перспективі.