ПРОЕКТ

КАБІНЕТ  МІНІСТРІВ  УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від __ ___________ 2014 р.    № ____

м. Київ

Про внесення змін до Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

1. Внести до Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 травня 2011 р. № 615 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 45, ст. 1832, № 54, ст. 2151; 2012 р., № 30, ст. 1116, № 81, ст. 3283; 2013, № 6, ст. 202), зміни, що додаються.

2. Визнати таким, що втратив чинність абзац другий пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 15 липня 1997 р. № 742 «Про надання спеціальних дозволів (ліцензій) на користування ділянками надр з метою геологічного вивчення та видобування стратегічно важливих корисних копалин» (Офіційний вісник України, 1997 р., число 29, с. 26; 2002 р., № 47, ст. 2134; 2004 р., № 25, ст. 1650; 2006 р., № 22, ст. 1635; 2008 р., № 86, ст. 2892; 2010 р., № 54, ст. 1815, № 88, ст. 3100; 2011 р., № 14, ст. 589; 2011 р., № 45, ст. 1832).

 

Прем'єр-міністр України                                                 А. Яценюк 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України

від __________ року № _____

ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами

1. У другому реченні абзацу третього пункту 3 слова «в угоді» замінити словами «в дозволі».

2. У пункті 4 слова «місцевого значення» виключити.

3. У пункті 5:

в абаці другому та третьому слова «родовищ корисних копалин» замінити словами «ділянок надр»;

у абзаці п’ятому слово «родовищ» замінити словами «ділянок надр»;

абзац восьмий викласти у такій редакції:

«виконання угоди про розподіл продукції».

4. У пункті 8:

у підпункті 1:

після слів «який затверджено ДКЗ» доповнити підпункт словами «не пізніше, ніж протягом двох останніх років»;

після слів «здійснив апробацію в ДКЗ» доповнити підпункт словами «не пізніше, ніж протягом двох останніх років»;

слова «протягом п'яти років» замінити словами «не пізніше, ніж через п’ять років з моменту отримання»;

доповнити підпункт абзацом другим такого змісту:

«При цьому, у разі втрати суб’єктом господарювання права на отримання дозволу відповідно до пункту 13 цього Порядку, повторне право на отримання дозволу без аукціону на цю ділянку надр на підставі абзацу першого цього пункту у нього не виникає.»;

підпункт 2 виключити;

підпункт 3 після слів «місцевого значення» доповнити словами «, геологічного вивчення, в тому числі дослідно-промислової розробки та видобування торфу, а також бурштиноносних порід на ділянках проявів бурштину»;

доповнити підпункт 7 після слів «геологічного вивчення» словами «, геологічного вивчення, в тому числі дослідно-промислової розробки»;

абзаци перший та другий підпункту 8 виключити;

підпункти 10 та 12 виключити;

підпункт 13 викласти у такій редакції:

«геологічного вивчення, в тому числі дослідно-промислової розробки та видобування корисних копалин суб’єктами господарювання державного сектору економіки або іншим підприємством, господарським товариством, у статутному капіталі якого 100 відсотків належить господарському товариству, частка держави в статутному капіталі якого становить 100 відсотків;»;

підпункт 14 виключити;

в абзаці двадцять четвертому слова «(для вугільних шахт, які відповідно до законодавства вважаються малими, - протягом 30 днів)» виключити;

абзац двадцять шостий виключити;

в абзаці двадцять сьомому слова «дозволи надаються за поданням Міжвідомчої комісії з організації укладення та виконання угод про розподіл продукції» замінити словами «дозволи надаються після підписання угоди про розподіл продукції».

5. У пункті 9:

в абзаці другому:

слова «розробки родовищ» замінити словами «геологічного вивчення, у тому числі дослідно-промислової розробки, видобування»;

після слів «не пов'язаних з видобуванням корисних копалин» доповнити абзац словами «та при переоцінці запасів корисної копалини місцевого значення у корисну копалину загальнодержавного значення»;

абзац четвертий викласти у такій редакції:

«державними екологічними інспекціями в областях, містах Києві та Севастополі, Державною Азовською морською екологічною інспекцією, Державною Азово-Чорноморською екологічною інспекцією, Державною екологічною інспекцією Північно-Західного регіону Чорного моря, Республіканським комітетом Автономної Республіки Крим  з охорони навколишнього природного середовища – на всі види користування надрами;».

6. У пункті 13:

абзац третій викласти у такій редакції:

«Суб'єкт господарювання повинен сплатити у повному обсязі збір за надання і продовження строку дії дозволу, вартість геологічної інформації (у разі її придбання), а також збору за приріст запасів корисних копалин у разі внесення змін до дозволу протягом 45 днів з дати прийняття рішення про надання дозволу, продовження строку дії або внесення змін до дозволу у зв’язку з приростом запасів корисних копалин.»;

речення перше абзацу четвертого викласти у такій редакції:

«У разі несплати в установлений строк збору за надання дозволу, за продовження строку дії дозволу, вартості геологічної інформації (у разі її придбання), а також збору за приріст запасів корисних копалин суб’єкт господарювання, щодо якого прийнято рішення про надання дозволу відповідно до пункту 8 цього Порядку, про продовження строку дії дозволу, а також про внесення змін до дозволу у зв’язку з приростом запасів корисних копалин, втрачає право на його отримання, а зазначене рішення скасовується.».

7. Абзац третій пункту 14 виключити.

8. В абзаці першому пункту 16 слова «, а також у разі отримання юридичною особою в оренду чи концесію цілісного майнового комплексу державного вугледобувного підприємства» виключити.

9. У пункті 17:

у підпункті 2 слова «та інших умов, визначених у дозволі» виключити;

підпункт 5 виключити;

доповнити пункт після підпункту 6 новим підпунктом такого змісту:

«7) заміни надрокористувача – власника дозволу іншим суб’єктом господарювання державного сектору економіки або іншим підприємством, господарським товариством, у статутному капіталі якого 100 відсотків належить державному підприємству та/або господарському товариству, частка держави в статутному капіталі якого становить 100 відсотків.»;

абзац дев’ятнадцятий викласти у такій редакції:

«лист-згоду від надрокористувача – власника дозволу на внесення змін до дозволу – у випадку, передбаченому підпунктом 7 цього пункту;»;

доповнити пункт після абзацу дев’ятнадцятого новими абзацами такого змісту:

«лист – підтвердження суб'єкта господарювання, до якого переходить право користування надрами, про належність його до державного сектору економіки, або належність 100 відсотків його статутного капіталу державному підприємству та/або господарському товариству, частка держави в статутному капіталі якого становить 100 відсотків;

копію протоколу ДКЗ, завірену заявником – у випадку, передбаченому підпунктом 4 цього пункту.».

10. Пункт 19 доповнити новими абзацами такого змісту:

«визнання заявника банкрутом або порушення стосовно нього справи про банкрутство;

перебування заявника на стадії ліквідації.».

11. У пункті 22:

доповнити абзац перший після слів «податкової служби» словами «, органів нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі»;

підпункти 3, 5, 6, 7, 9 виключити;

доповнити підпункт 8 після слів «у сфері надрокористування» словами «або охорони навколишнього природного середовища».

12. Пункт 23 викласти у такій редакції:

«23. Право користування надрами припиняється органом з питань надання дозволу безпосередньо або за поданням органів державного гірничого та санітарно-епідеміологічного нагляду, державного геологічного і екологічного контролю, органів місцевого самоврядування, органів державної податкової служби, органів нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі у разі:

1) відсутності потреби у подальшому користуванні надрами;

2) звернення суб’єкта господарювання із заявою про анулювання дозволу;

3) припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця.

Орган з питань надання дозволу може безпосередньо або за поданням органів державного гірничого та санітарно-епідеміологічного нагляду, державного геологічного і екологічного контролю, органів місцевого самоврядування, органів державної податкової служби, органів нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі звернутися до адміністративного суду з позовом про застосування заходу реагування у виді анулювання дозволу за наявності хоча б однієї з таких підстав:

1) встановлення рішенням суду факту подання надрокористувачем свідомо неправдивих відомостей, підробних документів;

2) вилучення в установленому законодавством порядку наданої у користування ділянки надр;

3) визнання недійсним у судовому порядку аукціону, за результатами якого надано дозвіл;

4) невжиття надрокористувачем заходів для усунення причин зупинення дії дозволу в установлений строк;

5) припинення дії договору оренди (концесії) цілісного майнового комплексу, укладеного надрокористувачем, якому надано дозвіл відповідно до підпункту 8 пункту 8 цього Порядку, крім випадку набуття у власність об'єкта оренди (концесії);

6) провадження надрокористувачем діяльності, на яку отримано дозвіл, з порушенням вимог законодавства, щодо яких орган з питань надання дозволу видавав припис про їх усунення із наданням достатнього часу для їх усунення, а саме:

використання надр не за призначенням;

коли суб'єкт господарської діяльності протягом двох років, а щодо нафтогазоперспективних площ, родовищ нафти і газу - 180 календарних днів та газу (метану) вугільних родовищ - одного року з початку дії дозволу без поважної причини не розпочав користування надрами;

припинення без поважних причин робіт, передбачених дозволом, більш як на два роки, а у разі, коли дозвіл надано на користування нафтогазоносними надрами, - більш як на 180 днів.

Припинення права користування надрами здійснюється шляхом анулювання дозволу.».

13. Абзац третій пункту 26 виключити.

14. Абзац перший пункту 27 виключити.

15. У додатку 1 до Порядку:

у графі «Найменування документа» пункту 1:

виключити такі позиції:

«- для власника (орендаря, концесіонера) цілісного майнового комплексу – засвідчені копії документів, що підтверджують право власності (оренди, концесії) на цілісний майновий комплекс»;

«-  у разі продовження строку, поновлення дії дозволу – позитивний висновок про проведення державної експертизи звітів щодо результатів геологічного вивчення надр, а також інших геологічних матеріалів»;

доповнити такою позицією:

«довідка з органів державної податкової служби про відсутність у суб'єкта господарювання заборгованості по податках, зборах та інших обов’язкових платежах»;

у графі «Найменування документа» пункту 2:

виключити такі позиції:

«- для власника (орендаря, концесіонера) цілісного майнового комплексу – засвідчені копії документів, що підтверджують право власності (оренди, концесії) на цілісний майновий комплекс»;

«-  у разі продовження строку, поновлення дії дозволу – позитивний висновок про проведення державної експертизи звітів щодо результатів геологічного вивчення надр, а також інших геологічних матеріалів»;

доповнити такою позицією:

«довідка з органів державної податкової служби про відсутність у суб'єкта господарювання заборгованості по податках, зборах та інших обов’язкових платежах».

16. У додатку 2 до Порядку назву графи «відсотків початкової ціни продажу дозволу на аукціоні» доповнити словами «(на дату продовження строку дії)».

__________________________